Κατηγοριοποίηση Προϊόντων βάσει Κινδύνου

Oι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί στη Δανία υποχρεούνται να κατηγοριοποιούν τα επενδυτικά προϊόντα που προσφέρονται στους ιδιώτες επενδυτές, σε τρεις κατηγορίες: πράσινη, κίτρινη και κόκκινη.

 • Πράσινη κατηγορία: περιλαμβάνει τα επενδυτικά προϊόντα, για τα οποία ο κίνδυνος απώλειας της κατάθεσης θεωρείται πολύ μικρός και τα προϊόντα δεν είναι δύσκολα στην κατανόηση.
 • Κίτρινη κατηγορία: περιλαμβάνει τα επενδυτικά προϊόντα, στα οποία υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η αρχική κατάθεση εν μέρει ή εξ ολοκλήρου και τα οποία δεν είναι δύσκολα στην κατανόηση.
 • Κόκκινη κατηγορία: περιλαμβάνει τα επενδυτικά προϊόντα, στα οποία υπάρχει κίνδυνος απώλειας μεγαλύτερου ποσού από αυτό της κατάθεσης, ή τα προϊόντα που είναι δύσκολα στην κατανόηση.

Περισσότερες πληροφορίες στην κατηγορία "Product Risk Categorisation" στους Γενικούς Επιχειρηματικούς Όρους​ της Saxo Bank.​

 • Forex 
  Το Forex εντάσσεται στην κόκκινη κατηγορία, καθώς θεωρείται σύνθετο επενδυτικό προϊόν και υψηλού κινδύνου.​
 • Forex Options 
  Τα Options εντάσσονται στην κόκκινη κατηγορία, καθώς θεωρoύνται σύνθετο επενδυτικό προϊόν και υψηλού κινδύνου.​​
 • CFDs 
  Τα CFDs εντάσσονται στην κόκκινη κατηγορία, καθώς θεωρoύνται σύνθετο επενδυτικό προϊόν και υψηλού κινδύνου.​​
 • Μετοχές 
  Οι Μετοχές εντάσσονται είτε στην κόκκινη είτε στην κίτρινη κατηγορία, ανάλογα με την εκάστοτε μετοχή.​
 • Futures 
  Τα Futures εντάσσονται στην κόκκινη κατηγορία, καθώς θεωρoύνται σύνθετο επενδυτικό προϊόν και υψηλού κινδύνου.​​
 • Contract Options 
  Τα Options εντάσσονται στην κόκκινη κατηγορία, καθώς θεωρoύνται σύνθετο επενδυτικό προϊόν και υψηλού κινδύνου.​​
 • ETFs 

  Τα ETFs​ εντάσσονται είτε στην κόκκινη είτε στην κίτρινη κατηγορία, ανάλογα με το εκάστοτε ETF.​

 • Ομόλογα 
  Τα Ομόλογα μπορούν να ενταχθούν στην πράσινη, στην κίτρινη ή στην κόκκινη, ανάλογα με το εκάστοτε ομόλογο.​