Αποποίηση Ευθύνης & Προειδοποίηση Κινδύνου


"Ο παρόν ιστότοπος είναι προσβάσιμος από οπουδήποτε στον κόσμο. Ωστόσο, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν αφορούν τη Saxo Bank A/S και όχι κάποια συγκεκριμένη νομική οντότητα του Ομίλου της Saxo Bank. Όλοι οι πελάτες θα συμβάλλονται απευθείας με τη Saxo Bank A/S και όλα τα συμφωνητικά πελατών θα συνάπτονται με τη Saxo Bank A/S και, συνεπώς, θα διέπονται από τη νομοθεσία της Δανίας."
 

Αυτή η αποποίηση υπόκειται στην Πλήρη Αποποίηση της Saxo Bank, διαθέσιμη στο www.saxobank.com/disclaimer.

Καμία από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δεν αποτελεί προσφορά (ή υποκίνηση προσφοράς) για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε νομίσματος, προϊόντος ή χρηματοπιστωτικού μέσου ή συμμετοχή σε επενδύσεις, ή σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη στρατηγική εμπορικών συναλλαγών. 

Αυτό το υλικό παράγεται για την εμπορία ή / και για ενημερωτικούς σκοπούς και η Saxo Bank A/S καθώς και οι ιδιοκτήτες της, οι θυγατρικές εταιρείες της και οι θυγατρικές οι οποίες ενεργούν είτε άμεσα είτε μέσω υποκαταστημάτων ("Saxo Bank"), δεν κάνουν καμία δήλωση ή εγγύηση, και δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη, για την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. 

Κατά την παροχή αυτού του υλικού η Saxo Bank δεν λαμβάνει υπόψη, τους επενδυτικούς στόχους κάποιου συγκεκριμένου παραλήπτη, των ειδικών επενδυτικών του στόχων καθώς και την οικονομική κατάσταση και τις συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις του και τίποτα στο παρόν δεν προορίζεται για υποκίνηση κάθε αποδέκτη να επενδύσει ή να εκχωρήσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Η Saxo Bank δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για κάθε αποδέκτη, ο οποίος υφίσταται απώλεια από τη διαπραγμάτευση, σύμφωνα με την δεδομένη σύσταση.

Όλες οι επενδύσεις εμπεριέχουν ένα ρίσκο και μπορούν να οδηγήσουν τόσο σε κέρδη όσο και σε ζημιές. Συγκεκριμένα οι επενδύσεις σε προϊόντα με μόχλευση, όπως είναι για παράδειγμα το συνάλλαγμα, τα παράγωγα και τα εμπορεύματα μπορεί να είναι πολύ κερδοσκοπικές και τα κέρδη και οι ζημιές μπορεί να αυξομειώνονται βίαια και γρήγορα. Οι κερδοσκοπικές συναλλαγές δεν είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές και όλοι οι παραλήπτες πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση και να συμβουλεύονται τον / τους χρηματοοικονομικό(-ούς) τους σύμβουλο(-ους)  προκειμένου να καταλάβουν τους κινδύνους που περιέχονται και να εξασφαλίσουν την καταλληλότητα ( ή μη) της κατάστασής τους πριν κάνουν οποιαδήποτε επένδυση, εκποίηση ή  συναλλαγή. Όσοι κίνδυνοι αναφέρονται εδώ, εάν αναφέρονται κάποιοι, δεν μπορεί να είναι ούτε να θεωρηθεί ότι είναι, ούτε μία περιεκτική αποποίηση κινδύνου ούτε μία περιεκτική περιγραφή τέτοιων κινδύνων. Οποιαδήποτε γνώμη σε αυτό το κείμενο  μπορεί να είναι προσωπική του συγγραφέα και μπορεί να μην αποτυπώνει τη γνώμη της Saxo Bank και όλες οι γνώμες είναι υποκείμενες σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση ( τόσο προηγουμένως όσο και έπειτα από την αλλαγή).

Η Saxo Bank A/S δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημία που μπορεί προκληθεί από επένδυση βάσει οποιασδήποτε σύστασης, πρόβλεψης ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Τα περιεχόμενα αυτής της δημοσίευσης δεν πρέπει να θεωρούνται ρητή ή σιωπηρή υπόσχεση, εγγύηση ή υπαινιγμός από μέρους της Saxo Bank ότι οι πελάτες θα ωφεληθούν από τις στρατηγικές που περιγράφονται στο παρόν ή ότι οι απώλειες που συνδέονται με αυτήν μπορούν ή θα περιοριστούν.
 
Οι συναλλαγές που γίνονται σύμφωνα με τις συστάσεις μιας ανάλυσης, συγκεκριμένα οι μοχλευμένες επενδύσεις, όπως οι συναλλαγές συναλλάγματος και οι επενδύσεις σε παράγωγα, μπορεί να έχουν πολύ κερδοσκοπικό χαρακτήρα και να καταλήξουν σε ζημία, όπως και σε κέρδος, ειδικά στην περίπτωση που οι συνθήκες που αναφέρονται στην ανάλυση δεν υλοποιήθηκαν όπως αναμενόταν.

Πηγές πληροφόρησης

Η Saxo Bank χρησιμοποιεί πρακτορεία και πηγές οικονομικών πληροφοριών, οι οποίες λόγω της προέλευσής τους μπορούν να αποτελέσουν τη βάση μιας ανάλυσης. Η Saxo Bank δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας δίνεται στο παρόν.

Βάση αξιολόγησης και μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση χρηματοοικονομικών προϊόντων ή εκδοτών τίτλων

Στις αναλύσεις της Saxo Bank οποιεσδήποτε συστάσεις και άλλα σχόλια είναι απόρροια θεμελιακών, μακροοικονομικών υπολογισμών συγκεκριμένων εταιρειών, στατιστικών και τεχνικών αναλύσεων και αποτελούν αντικείμενο γενικής αξιολόγησης στην αγορά.

Τύποι συστάσεων

Αν σε μια ανάλυση περιέχονται συστάσεις αγοράς ή πώλησης ενός συγκεκριμένου χρηματοοικονομικού επενδυτικού προϊόντος, τότε οι συστάσεις αυτές θα πρέπει να θεωρηθούν ως η άποψη της Saxo Bank σύμφωνα με την οποία το συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν θα υπερτιμηθεί ή θα υποτιμηθεί αντίστοιχα σε σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς. Οι συστάσεις της Saxo Bank στατιστικά θα πρέπει να είναι ισοκατανεμημένες συστάσεις αγοράς και πώλησης.

Λήξη και ενημέρωση των συστάσεων

Οι συστάσεις που δίνονται έχουν πιθανόν περιορισμένη διάρκεια ζωής εξαιτίας της ρευστότητας της αγοράς. Γενικά, η Saxo Bank θεωρεί ότι η ισχύς των συστάσεών της για τις ισοτιμίες συναλλάγματος έχουν μέση διάρκεια μία ως τρεις ημέρες και για τις μετοχές και τα ΣΜΕ μία ως πέντε ημέρες. Μια ανάλυση θα ενημερωθεί αν και μόνο αν η ανάπτυξη της αγοράς ή άλλα ζητήματα σχετικά με την ανάλυση είναι ικανά να παράγουν μια νέα ανάλυση για το ίδιο θέμα. Οι αναλύσεις της Saxo Bank δεν καλύπτουν κανένα συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό προϊόν σε συνάρτηση με το χρόνο αλλά μόνο προϊόντα για τα οποία η ομάδα στρατηγικής της Saxo Bank θεωρεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την κάλυψή τους τη συγκεκριμένη στιγμή.
 
Οποιεσδήποτε υποθέσεις στις οποίες βασίζονται αυτές οι συστάσεις, αποτελούν αβέβαιους παράγοντες και αν δεν υλοποιηθούν μπορεί να συντελέσουν στη λήξη της συγκεκριμένης σύστασης.

Σύγκρουση συμφερόντων

Προκειμένου να αποφευχθεί η περίπτωση αντικρουόμενων συμφερόντων, η Saxo Bank έχει θεσπίσει τις κατάλληλες επιχειρηματικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών που εφαρμόζονται στις έρευνες και τις αναλύσεις για να εξασφαλίσει αντικειμενικές αναφορές έρευνας. Οι αναφορές έρευνας της Saxo Bank δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο οποιασδήποτε συζήτησης με τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως εκδότες τίτλων, τα οποία αναφέρονται στην ανάλυση.
 
Οι υπάλληλοι της Saxo Bank και τα σχετιζόμενα νομικά πρόσωπα είναι πιθανόν να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να δημιουργούν, να αλλάζουν ή να κλείνουν θέσεις μετοχών, συναλλάγματος ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, στα οποία αφορά μια σύσταση.
 
H Saxo Bank μπορεί να λειτουργεί ως δημιουργός αγοράς για όλα τα προϊόντα που δεν διακινούνται στο χρηματιστήριο (όπως εξωχρηματιστηριακά προϊόντα OTC, όπως συνάλλαγμα και συμβόλαια επί της διαφοράς CFD) και επομένως μπορεί να βρίσκεται ως παράγοντας στην άλλη πλευρά των όποιων συναλλαγών διεκπεραιώνονται από πελάτες για τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Επιτήρηση

Η Saxo Bank βρίσκεται υπό την επιτήρηση της Εποπτικής Αρχής Χρηματοοικονομικού Τομέα της Δανίας "Finanstilsynet" (FSA) και υπόκειται στους κανονισμούς της Danish Executive για ότι αφορά στην Επιχειρηματική Δεοντολογία και τις Οικονομικές Υποχρεώσεις.

Εταιρικές οικονομικές δραστηριότητες

Η Saxo Bank δεν εμπλέκεται με εταιρικές οικονομικές δραστηριότητες και επομένως οι υπάλληλοι της Saxo Bank, συμπεριλαμβανομένων των αναλυτών, δεν αμείβονται σε σχέση με τις επενδυτικές τραπεζικές συναλλαγές.

Αυτή η αποποίηση υπόκειται στην Πλήρη Αποποίηση της Saxo Bank διαθέσιμη στο www.saxobank.com/disclaimer.