Κατηγοριοποίηση Προϊόντων βάσει Κινδύνου

Σύμφωνα με την Εκτελεστική Εντολή σχετικά με την Κατηγοριοποίηση των Επενδυτικών Προϊόντων βάσει Κινδύνου, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί στη Δανία υποχρεούνται να κατηγοριοποιούν τα επενδυτικά προϊόντα που προσφέρονται στους ιδιώτες επενδυτές, σε τρεις κατηγορίες: πράσινη, κίτρινη και κόκκινη.

Η κατηγοριοποίηση γίνεται σύμφωνα με τη διαβάθμιση που πραγματοποίησε η Οικονομική Εποπτική Αρχή της Δανίας και η οποία αντανακλά τον κίνδυνο απώλειας του κατατεθειμένου κεφαλαίου.

  • Πράσινη κατηγορία: περιλαμβάνει τα επενδυτικά προϊόντα, για τα οποία ο κίνδυνος απώλειας της κατάθεσης θεωρείται πολύ μικρός και τα προϊόντα δεν είναι δύσκολα στην κατανόηση.
  • Κίτρινη κατηγορία: περιλαμβάνει τα επενδυτικά προϊόντα, στα οποία υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η αρχική κατάθεση εν μέρει ή εξ ολοκλήρου και τα οποία δεν είναι δύσκολα στην κατανόηση.
  • Κόκκινη κατηγορία: περιλαμβάνει τα επενδυτικά προϊόντα, στα οποία υπάρχει κίνδυνος απώλειας μεγαλύτερου ποσού από αυτό της κατάθεσης, ή τα προϊόντα που είναι δύσκολα στην κατανόηση.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Get a FREE 20 day Demo Account

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SAXOTRADER

Πραγματοποιήσετε εικονικές συναλλαγές κάτω από πραγματικές συνθήκες ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ και ΚΑΝΕΝΑ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΩΡΑ!

ΔΩΡΕΑΝ  DEMO ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ!