• Ταμείο Εγγύησης 

    για Καταθέτες και Επενδυτές

Εγγύηση κεφαλαίων στη Saxo Bank

Η Saxo Bank είναι μέλος του Ταμείου Εγγύησης Καταθετών και Επενδυτών, το οποίο εποπτεύεται από το υπουργείο Οικονομίας και Επιχειρήσεων της Δανίας.

Σε περίπτωση που τράπεζα της Δανίας (συμπεριλαμβανομένης της Saxo Bank) αναστείλει τις πληρωμές της ή τεθεί υπό πτώχευση, οι καταθέσεις των πελατών τελούν υπό την εγγύηση του Ταμείου κατά την 1η Οκτωβρίου 2010, ύψους έως 100.000 Ευρώ για καταθέσεις μετρητών. Ως κατάθεση μετρητών νοείται το καθαρό ποσό της κατάθεσης μετά την αφαίρεση τυχόν οφειλής προς την τράπεζα.

Γενικά τα χρεόγραφα δεν θα επηρεαστούν από την αναστολή των πληρωμών ή την υποχρεωτική εκκαθάριση, και θα επιστραφούν στον πελάτη. Στην περίπτωση που τράπεζα της Δανίας (συμπεριλαμβανομένης της Saxo Bank) δεν είναι σε θέση να επιστρέψει χρεόγραφα που τελούν υπό ασφαλή φύλαξη ή διαχείριση, το Ταμείο Εγγύησης θα παρέχει κάλυψη έως 20.000 ευρώ ανά πελάτη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ταμείο Εγγύησης και την κάλυψη, παρακαλούμε διαβάστε το φυλλάδιο που δημοσιεύθηκε από το Ταμείο Εγγύησης. Επίσης, περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να βρείτε στην αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας, www.saxobank.com.
 

Παρεκκλήσεις μεταφράσεων και αποποίηση ευθυνών

Για την εξυπηρέτηση των  πελατών,  οι   πληροφορίες  σε αυτή την ιστοσελίδα  παρέχονται στα ελληνικά. Οι χρήστες αυτών των πληροφοριών συμφωνούν ότι η Saxo Bank δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για καμία άμεση ή έμμεση  απώλεια που προκαλείται γενικά ή εν μέρει από την ελλιπή ή ανακριβή μετάφραση του αρχικού αγγλικού κειμένου σε άλλη γλώσσα. Οποιαδήποτε μετάφραση που αποτελεί διαφοροποίηση από το αγγλικό κείμενο διαθέσιμο στην αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας www.saxobank.com δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη.