Νομικά Έγγραφα


Ο παρόν ιστότοπος είναι προσβάσιμος από οπουδήποτε στον κόσμο. Ωστόσο, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν αφορούν τη Saxo Bank A/S και όχι κάποια συγκεκριμένη νομική οντότητα του Ομίλου της Saxo Bank. Όλοι οι πελάτες θα συμβάλλονται απευθείας με τη Saxo Bank A/S και όλα τα συμφωνητικά πελατών θα συνάπτονται με τη Saxo Bank A/S και, συνεπώς, θα διέπονται από τη νομοθεσία της Δανίας.” 

Τα νομικά έγγραφα που είναι αναρτημένα παρακάτω είναι διαθέσιμα μόνο στα αγγλικά.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Saxo Bank A/S, www.saxobank.com