Δημοψήφισμα για το Brexit – Αναμένεται μεταβλητότητα

​​

Στις 23 Ιουνίου 2016 θα διεξαχθεί το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο για την παραμονή ή όχι της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (δημοψήφισμα για το λεγόμενο «Brexit»), γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε ακραίες κινήσεις των αγορών, μεταξύ άλλων σε σημαντικές και απότομες μεταβολές τιμών (price gap) και περιόδους περιορισμένης ρευστότητας.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τους δυνητικούς κινδύνους που απορρέουν από το επικείμενο γεγονός, καθώς και να είστε προετοιμασμένοι αλλά και σωστά τοποθετημένοι στην αγορά, καθώς πλησιάζει η ημερομηνία του δημοψηφίσματος. Σας προτείνουμε να μην διατηρείτε υψηλά επίπεδα μόχλευσης, και να επιδείξετε προσοχή, επιμέλεια και πειθαρχία στις επενδύσεις και τις συναλλαγές σας.

Καθ' όλη την περίοδο αυτή -τόσο το διάστημα πριν όσο και αμέσως μετά τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος- ο Όμιλος της Saxo θα παρακολουθεί στενά, μεταξύ άλλων, τη μεταβλητότητα, τη συγκέντρωση και τη ρευστότητα της αγοράς. Είναι πολύ πιθανόν να αυξηθούν τα απαιτούμενα περιθώρια ασφάλισης, καθώς και να υπάρξει περιορισμένη δυνατότητα για συγκεκριμένους τύπους συναλλαγών και εντολών. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να σας κρατάμε ενήμερους σχετικά με τυχόν επικείμενες αλλαγές, ωστόσο παρακαλούμε να ελέγχετε τα απαιτούμενα περιθώρια ασφάλισης ενόψει του δημοψηφίσματος και να διασφαλίζετε ότι, ανά πάσα στιγμή, ο λογαριασμός σας διαθέτει επαρκές κεφάλαιο που θα χρησιμοποιηθεί ως ενέχυρο για την κάλυψη των απαιτούμενων περιθωρίων ασφάλισης.

Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι γεγονότα όπως το δημοψήφισμα για το Brexit, τα οποία ενέχουν αυξημένο κίνδυνο απότομων μεταβολών των τιμών, ενδέχεται να οδηγήσουν σε ενεργοποίηση της ειδοποίησης υψηλού περιθωρίου ασφάλισης (margin call) για τον λογαριασμό σας. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να διασφαλίζετε τη σωστή διαχείριση του ενεχύρου περιθωρίου ασφάλισης πριν και κατά τη διάρκεια περιόδων με υψηλή μεταβλητότητα. Ωστόσο, οποιεσδήποτε ευλόγως απαραίτητες μεταβολές στη μόχλευση ή τη δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών θα είναι προσωρινές, ενώ αναμένουμε ότι, αναλόγως και με τις συνθήκες της αγοράς, μετά το δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου θα επιστρέψουμε στα κανονικά επίπεδα και στις συνήθεις δραστηριότητες.

Ο Όμιλος της Saxo προτείνει να καταχωρίσετε τυχόν σχετικές εντολές με όριο (resting order) εγκαίρως πριν το δημοψήφισμα, καθώς σε περιόδους περιορισμένης ρευστότητας της αγοράς ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές αποκλίσεις στη διαθέσιμη ρευστότητα μέσω της πλατφόρμας για νέες συναλλαγές και εντολές. Επίσης, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι εντολές Stop Loss θα εκτελεστούν στο επίπεδο που ορίσατε: Οι εντολές Stop μετατρέπονται σε εντολές Market μόλις ενεργοποιηθούν και οι διακυμάνσεις της διαθέσιμης ρευστότητας ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντικές αποκλίσεις από τις εντολές Stop.

Οι αγορές Options (π.χ. δικαιώματα πώλησης για την προστασία θέσεων αγοράς και δικαιώματα αγοράς για την προστασία θέσεων πώλησης) θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν κατάλληλο μηχανισμό αντιστάθμισης του κινδύνου σε περιπτώσεις αβεβαιότητας της αγοράς όπως το Brexit, καθώς η τιμή εξάσκησης (strike price) είναι προκαθορισμένη. Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε μια σειρά επενδυτικών στρατηγικών που εστιάζουν στη διαχείριση του κινδύνου και της μεταβλητότητας στην ειδική ενότητα που δημιουργήσαμε για το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο για την παραμονή ή όχι της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου επίσης μπορείτε να ενημερώνεστε για τις σχετικές εξελίξεις.​