Μεταβολή στον ορισμό του Net Free Equity και της Αξίας Λογαριασμού

​Σας ενημερώνουμε ότι από 1 Ιουλίου 2016, το Net Free Equity και η Αξία Λογαριασμού θα περιλαμβάνουν την αξία τυχόν μη πραγματοποιηθέντων κερδών ή ζημιών από ανοικτές επενδυτικές θέσεις σε FX Forwards και FX Options.​