Βελτιώσεις στην πλατφόρμα Saxo Trader

Εμφάνιση Κέρδους και Ζημιάς σε PIP στις Ανοικτές Θέσεις

Πρόσφατα προχωρήσαμε στην εμφάνιση του Κέρδους και της Ζημιάς σε pips κάτω από την επιλογή των Ανοικτών Θέσεων, επιτρέποντας στους πελάτες να παρακολουθούν και να ταξινομούν τις θέσεις τους σύμφωνα με το Κέρδος και την Ζημιά που αυτές εμφανίζουν σε pips. Είναι προγραμματισμένο η στήλη αυτή να επεκταθεί με σκοπό την εμφάνιση του Κέρδους και της Ζημιάς σε ticks στην περίπτωση διαπραγμάτευσης Σ.Μ.Ε. 

 

Notice Date και Open Interest για την διαπραγμάτευση Σ.Μ.Ε. (Futures)

Στις 4 Φεβρουαρίου του 2014 η στήλη “Ημερομηνία Ειδοποίησης” θα προστεθεί στις Ανοικτές Θέσεις ενώ η στήλη  “Open Interest” θα βρίσκεται διαθέσιμη στις Ανοικτές Θέσεις, Ανοικτές Εντολές αλλά και στην Λίστα Παρακολούθησης. Σκοπός είναι ο πελάτης ο οποίος διατηρεί ανοικτές θέσεις σε συμβόλαια με φυσική παράδοση* να μπορεί πολύ πιο εύκολα να παρακολουθεί πότε πλησιάζει η Ημερομηνία Ειδοποίησης και ο χρόνος για να προχωρήσει σε roll over της θέσης του. Στην συνέχεια ο πελάτης μπορεί στην Λίστα Παρακολούθησης να συγκρίνει το μέγεθος του Open Interest των διαθέσιμων συμβολαίων με σκοπό την αναγνώριση εκείνων με την μεγαλύτερη ρευστότητα.

 

*Υπενθύμιση: Η Saxo Bank A/S δεν υποστηρίζει τη φυσική παράδοση οποιασδήποτε μορφής – οποιαδήποτε θέση με φυσική παράδοση θα κλείσει/εκκαθαριστεί το αργότερο την τελευταία ημέρα συναλλαγών πριν από την Ημερομηνία Ειδοποίησης (Notice Date) στις περιπτώσεις που η Ημερομηνία Ειδοποίησης συμπίπτει ή προηγείται της Ημερομηνίας Λήξης (Expiry Date). 

Υποστήριξη 64-bit

Από τις 4 Φεβρουαρίου 2014 η πλατφόρμα Saxo Trader θα ξεκινήσει να ωφελείται από τα Λειτουργικά Συστήματα 64-bit. Το γεγονός αυτό αναμένεται να ωφελήσει συγκεκριμένους επενδυτές που χρησιμοποιούν λειτουργικά συστήματα με μνήμη RAM 4GB και τουλάχιστον 2 GB ελεύθερα για τη χρήση της πλατφόρμας Saxo Trader.