Προσθήκες στη SaxoTraderGO

Νέα αναφορά Επισκόπησης Περιόδου

Η αναφορά Επισκόπησης Περιόδου διατίθεται μέσω της ενότητας «Λογαριασμός» της πλατφόρμας SaxoTraderGO και παρουσιάζει το ιστορικό ενός ή όλων των λογαριασμών. Η ανφορά σάς δίνει τη δυνατότητα να αναλύετε τις ευρύτερες μακροπρόθεσμες επενδυτικές τάσεις, και επίσης παρέχει πληροφορίες για το κέρδος ή τη ζημία ανά προϊόν και τις κινήσεις σε μετρητά για την επιλεγμένη περίοδο.

export.png

Το εικονίδιο για τις πληροφορίες (i) δίπλα σε κάθε εγγραφή παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία, όπως:

  • την αξία της θέσης στην αρχή και το τέλος της περιόδου
  • σύνοψη όλων των επιμέρους εγγραφών για το προϊόν, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου

Δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής των αναλυτικών στοιχείων κάθε εγγραφής σε αρχείο PDF.

Εξαγωγή σε Excel

Το Excel παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής κάθε εγγραφής της περιόδου, εμφανίζοντας την αξία στην αρχή και στο τέλος της περιόδου, προσφέροντας παράλληλα πλήρη ανάλυση και ευελιξία των στοιχείων.

Νέα διαγράμματα Έκθεσης και Μεταβολής Αξίας

Η αναφορά Απόδοσης στην Επισκόπηση Λογαριασμού της πλατφόρμας SaxoTraderGO περιλαμβάνει πλέον νέα ραβδογράμματα Έκθεσης και Μεταβολής Αξίας τα οποία αναλύουν την έκθεσή σας και τη μεταβολή της αξίας ανά κατηγορία προϊόντος για την επιλεγμένη περίοδο, ενώ παράλληλα σας δίνουν τη δυνατότητα να εξετάσετε σε βάθος την έκθεσή σας και τις μεταβολές των υποκείμενων προϊόντων.

Για τον λογαριασμό ή τους λογαριασμούς που επιλέγετε από την αναπτυσσόμενη λίστα, το ραβδόγραμμα Έκθεσης παρουσιάζει την έκθεσή σας ανά κατηγορία προϊόντος στο τέλος της επιλεγμένης περιόδου. ExposureBreakdown.png

Οι θέσεις πώλησης (short) εμφανίζονται ως κόκκινες αρνητικές αξίες, ενώ οι θέσεις αγοράς (long) εμφανίζονται ως πράσινες θετικές αξίες.

Προϊόντα περιθωρίου ασφάλισης

Για τα προϊόντα περιθωρίου ασφάλισης, όπως τα CFDs, τα Futures και το Forex, η έκθεση ισούται με την αξία των υποκείμενων θέσεων.

Θέσεις σε μετρητά

Για προϊόντα μετρητών, όπως οι μετοχές και τα ομόλογα, η έκθεση ισούται με την αγοραία αξία της θέσης.

Options Premiuns

Για τα Options, η έκθεση ισούται με το (premium) το οποίο μπορεί να είναι είτε θετικό, σε θέση αγοράς, είτε αρνητικό, σε θέση πώλησης.

Όλες οι αξίες μετατρέπονται στο νόμισμα του επιλεγμένου λογαριασμού.

Έκθεση σε υποκείμενους τίτλους

Με το διάγραμμα Έκθεσης μπορείτε να εξετάσετε λεπτομερώς τους υποκείμενους τίτλους. Με ένα απλό κλικ στη ράβδο κάθε κατηγορίας προϊόντος εμφανίζονται οι συμμετοχές σας στο τέλος της τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης της επιλεγμένης περιόδου.

Διάγραμμα Μεταβολής Αξίας

Το διάγραμμα Μεταβολής Αξίας παρουσιάζει τη συνεισφορά κάθε κατηγορίας προϊόντος στην αξία του λογαριασμού σας για την επιλεγμένη περίοδο και προσφέρει μια επισκόπηση των στοιχείων που παρουσιάζονται και στην έκθεση περιόδου.​

Η θετική συνεισφορά απεικονίζεται με πράσινο χρώμα, ενώ η αρνητική με κόκκινο.

Όλες οι αξίες μετατρέπονται στο νόμισμα του επιλεγμένου λογαριασμού.

Κινήσεις σε μετρητά

Οι κινήσεις σε μετρητά απεικονίζονται σε ξεχωριστή ράβδο, η οποία παρουσιάζει τις καθαρές κινήσεις σε μετρητά στο τέλος της επιλεγμένης περιόδου. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι μεταφορές μετρητών, οι τόκοι και οι προμήθειες των συνδρομών.

Συνεισφορά των υποκείμενων τίτλων​

Το διάγραμμα Μεταβολής Αξίας σάς παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα να εξετάζετε λεπτομερώς τη συνεισφορά των υποκείμενων τίτλων με ένα κλικ στη ράβδο κάθε κατηγορίας προϊόντος.

Έτσι, εμφανίζεται η συνεισφορά κάθε τίτλου για την επιλεγμένη περίοδο – και ΟΧΙ για τη συνολική διάρκεια ζωής της θέσης.

ValueBreakdown.png