Ανοίξτε λογαριασμό

Κάνετε αίτηση για νέο λογαριασμό

1Προσωπικά στοιχεία2Επιπλέον πληροφορίες3Υποβάλετε τα δικαιολογητικά4Ολοκληρώστε την αίτηση
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία

Παρακαλούμε γράψτε με λατινικούς χαρακτήρες το όνομα σας όπως αναφέρεται στα επίσημα έγγραφα. Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε αρχικά ή ψευδώνυμα.
Παρακαλούμε γράψτε με λατινικούς χαρακτήρες το επώνυμο σας όπως αναφέρεται στα επίσημα έγγραφα. Παρακαλούμαι μην χρησιμοποιείτε αρχικά ή ψευδώνυμα.
Επιλέξτε τη χώρα μόνικης κατοικίας σας
To proceed with opening an account in Saxo Bank A/S, please continue with your online application. Please note that we offer service only in English
Please note that Saxo Bank Portugal only accepts accounts with deposits of over €100,000. If you intend to deposit less than €100,000 please select one of the trusted partners we work with, details of which can be found here: http://es.saxobank.com/lp/bem-vindo
Please note that Saxo Bank Spain only accepts accounts with deposits of over €100,000. If you intend to deposit less than €100,000 please select one of the trusted partners we work with, details of which can be found here: http://es.saxobank.com
Εισάγετε το τηλέφωνο σας
Διεύθυνση

Διεύθυνση

Εισάγετε την Οδό
Εισάγετε ισχύοντα Ονομασία ή αριθμό κατοικίας ή την λέξη Not Available εάν δεν υπάρχει
Εισάγετε ισχύοντα αριθμό κατοικίας ή την λέξη Not Available εάν δεν υπάρχει
Εισάγετε τον Ταχυδρομικό σας Κώδικα
Εισάγετε την Πόλη σας
Εισάγετε Πολιτεία/Επαρχία/Περιφέρεια
Επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα παροχής της υπηρεσίας
ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ